A quick guide to Plaid CymruPlaid genedlaethol i’r chwith o’r canol yw Plaid Cymru syd dyn credu mewn cyfiawnder cymdeithasol a Chymru annibynnol gyda golwg ar ennill statws cenedlaethol llawn i Gymru yn yr Undeb Ewropeaidd.


Hanes byr

Sefydlwyd y blaid ym 1925, ac etholwyd ei AS cyntaf, Gwynfor Evans, ym 1966. Yn 2014 mae gan y Blaid 11 aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, 3 AS yn San Steffan, a 206 o gynghorwyr sir ledled Cymru. Daeth y Blaid i lywodraeth yng Nghymru fel rhan o glymblaid Cymru’n Un yn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2007. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am gyllideb o bron i £15bn ac ymhlith ei chyfrifoldebau mae Addysg, Iechyd, Datblygu Economaidd, Materion Gwledig, Diwylliant a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru.

Ers sefydlu’r blaid, mae safle Cymru a’r iaith Gymraeg wedi eu diogelu a’u gwella i raddau helaeth. Ymysg y llwyddiannau y cyfrannodd y blaid atynt mae sefydlu’r sianel deledu Gymraeg S4C, buddugoliaeth refferendwm 1997 a arweiniodd at sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ehangu addysg cyfrwng-Cymraeg. Ni fuasai’r llwyddiannau mawr hyn wedi digwydd heb ymgyrchu a gwaith caled Plaid Cymru.


Sut Mae Plaid Cymru yw Penderfynu ar Bolsi?

Penderfynir ar bolisi’r Blaid gan Gynhadledd Flynyddol a gynhelir bob hydref. Yn ogystal â hyn, bob deufis mae Cyngor Cenedlaethol y Blaid yn cyfarfod i wneud penderfyniadau polisi. Mae Plaid hefyd yn cynnal fforymau polisi rheolaidd lle gwahoddir aelodau a’r sawl nad ydynt yn aelodau i adolygu polisi’r Blaid mewn maes arbennig ac i drafod materion sy’n ymwneud â’r maes hwnnw.


Beth yw Treftadaeth Gristnogol Plaid Cymru?

Mae Cristnogaeth wedi cael dylanwad pwysig iawn ar y blaid a’i chredoau. Yr oedd llywydd cyntaf Plaid Cymru, Lewis Valentine, yn Weinidog gyda’r Bedyddwyr, a’r ail lywydd, Saunders Lewis, yn Babydd dwfn ei gred. Pan anerchodd llywydd Plaid Cymru Ambrose Bebb y Blaid ym 1942 ar "Pa fath o Gymru fydd gennym?" datganodd mai ei ddelfryd oedd "Cymru Gymraeg o werin rydd, Gristnogol - sydd yn trysori ei ffydd yn anad dim." (A Welsh Hundred: Glimpses of Life in Wales gan W. Ambrose Bebb, cyf. Marc K. Stengel).

Ers yr Ail Ryfel Byd, mae Cristnogaeth wedi parhau i fod yn bwysig i’r blaid. Yr oedd AS cyntaf Plaid Cymru a’r gŵr fu’n Llywydd am y cyfnod hwyaf, Gwynfor Evans, yn Annibynnwr o hil gerdd a fu, ym 1954, yn llywydd Undeb Annibynwyr Cymru. Ers hynny, mae arweinwyr Plaid Cymru, Dafydd Elis Thomas, Dafydd Wigley, Dafydd Iwan ac Ieuan Wyn Jones oll wedi bod yn Gristnogion gweithgar; felly hefyd lawer o aelodau’r blaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, a’r ASau. Y mae rhai ohonynt, megis Dr Dai Lloyd AC, yn bregethwyr lleyg.

Er i Gristnogion gael dylanwad mawr ar sefydlu a datblygiad y blaid, ni fu erioed yn blaid Gristnogol yn unig, ac y mae’r aelodau yn falch iawn fod aelod Moslemaidd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, Mohammad Asghar, unwaith wedi cynrychioli’r blaid yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae gan y blaid hefyd gynghorwyr Moslemaidd a Sîcaidd ledled Cymru. Wrth gwrs, y mae aelodau o Blaid Cymru heb unrhyw ymlyniad crefyddol, ond buasent hwythau’n cydnabod na fyddai’r blaid, heb ei threftadaeth Gristnogol a’i haelodau presennol sydd yn Gristnogion, mor gryf

ag y mae yn awr. Mae cred y blaid mewn cyfiawnder cymdeithasol a thegwch yn drwm dan ddylanwad y Beibl, a bydd Cristnogaeth yn parhau i chwarae rhan hanfodol yn natblygiad Plaid Cymru.Guide to Plaid Cymru                                                                                     

Plaid Cymru is a left of centre nationalist party that believes in social justice and an independent Wales with a view to attaining Full National Status for Wales within the European Union.


A brief history

The party was founded in 1925 and had its first MP, Gwynfor Evans, elected in 1966. Today, Plaid boasts 11 Assembly members in the Welsh Assembly, 3 MPs at Westminster, 206 county councillors across Wales and 1 Member of the European Parliament.

Plaid entered government in Wales as part of the One Wales coalition in the National Assembly in July 2007. The Welsh Assembly Government is responsible for a budget of nearly £15bn and its responsibilities include Education, Health, Economic Development, Rural Affairs, Culture and Social Services in Wales.

Since the establishment of the party, the position of Wales and the Welsh language have been greatly secured and improved. The successes to which the party has contributed significantly include the establishment of Welsh TV channel S4C, the 1997 referendum victory that led to the establishment of the National Assembly for Wales and the expansion of Welsh language education. These major successes would not have occurred without the campaigning and hard work of Plaid Cymru.


How does Plaid Cymru decide policy?

Plaid policy is decided by Annual conference which occurs every autumn. As well as this every two months the Party’s National Council meets to make policy decisions. Plaid also has regular policy forums where members and non-members are invited to review Plaid policy in a particular area and discuss issues surrounding that area.


What is the Christian heritage of Plaid Cymru?

Christianity has had a very important influence on the party and its beliefs. Plaid Cymru's first president, Lewis Valentine was a Baptist Preacher and the second president, Saunders Lewis, a devout Roman Catholic. When Plaid Cymru president Ambrose Bebb addressed the Party in 1942 on "What sort of Wales will we have?" he declared that his ideal was a "Welsh-Speaking Wales of free, Christian yeomanry - whose faith is most cherished of all." (A Welsh Hundred: Glimpses of Life in Wales by W. Ambrose Bebb).

Since the Second World War, Christianity has continued to be important for the party. Plaid Cymru's first MP and longest serving President, Gwynfor Evans, was a staunch Congregationalist who, in 1954, served as president of the Union of Welsh Independents. Since then Plaid Cymru leaders, Dafydd Elis Thomas, Dafydd Wigley, Dafydd Iwan and Ieuan Wyn Jones have all been active Christians as are many of the party's members in the National Assembly and MPs. Some of them, such as Dr Dai Lloyd AM, preach on a regular basis as Lay Preachers.

Although Christians have had a significant influence in the establishment and development of the party, it has never been an exclusively Christian party and members are very proud that the first ever Muslim Member of the National Assembly, Mohammad Asghar, represents the party in South Wales East. The party also has Muslim and Sikh councillors across Wales. There are of course Plaid members who have no religious affiliation but would acknowledge that without the influence of its Christian heritage and current Christian members the party would be much weaker than it currently is. The party's beliefs in social justice and fairness have been greatly influenced by the Bible, and Christianity will continue to play a crucial part in the development of Plaid Cymru.

Party's website: www.plaid.cymru


For further reading see Plaid Cymru, Welsh nationalism and Christianity - a historical perspective.


 
A quick guide to the Conservatives   A quick guide to Labour   A quick guide to the Liberal Democrats
A guide to the Scottish National Party  

A quick guide to UKIP

 

A quick guide to the Green Party


Why should Christians be involved in politics?

  Christian groups within the parties   Going deeper